Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

19.06.2019
Olympijský běh žáků ZŠ

21.06.2019
poslední den výuky podle rozvrhu hodin

Realizované projekty

EU peníze školám

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do realizace projektu "Zlepšení podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)", který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a a je spolufinancovaný z Evropského strukturálního fondu.

Přípravě projektu předcházela podrobná analýza potřeb školy z hlediska koncepce školy na další období a vypracování projektového záměru. Přidělené finanční prostředky použijeme na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblastech čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT a matematika.

Projekt realizujeme v období 1.9.2011 – 28.2.2014. V jeho průběhu vytvořili pedagogové naší školy 24 sad digitálních učebních materiálů, účastnili se jazykových kurzů v rámci DVPP a školu postupně vybavujeme novými moderními pomůckami a ICT technikou (nová počítačová učebna, notebooky a dataprojektory do každé kmenové třídy). Zlepšováním podmínek pro vzdělávání chceme žáky motivovat a vzbuzovat zájem o vzdělávání a celoživotní učení.

Naše šablony (vytvořené, ověřené a schválené MŠMT ČR)

Proškoly.cz

V lednu 2013 a nyní v únoru 2016 jsme získali vždy roční licenci na využití portálu Proskoly.cz a certifikát "AKTIVNÍ ŠKOLA".

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

OP Výzkum, vývoj a vzdělání

OP Výzkum, vývoj a vzdělání

Projekt realizujeme v období 1.9.2017 – 31.8.2019. Cílem je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole – poskytnutí větší podpory zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Další částí projektu je sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv (pro MŠ).